trataKhóa học trực tuyến này cung cấp những thông tin bài tập thực hành hữu ích về di lao động, thực hành kinh doanh trách nhiệm, các tiêu chuẩn quốc tế cũng như các khung pháp liên quan. Khi hoàn thành bốn học phần của khóa học, người học sẽ thể hiểu được khái niệm về lao động cưỡng bức nạn mua bán người, cũng như thể giúp xác định ngăn ngừa rủi ro của những hành vi trên đối với người lao động di trong chuỗi cung ứng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

modalidad Phương thức học tập: Tự đăng  
fecha Ngày tháng: Có cả năm
duracion Duration:  Khoảng 1 giờ 
Idioma Khoảng thời gian: Vietnamese 
costo Phí tổn: Tự do
regio Phạm vi địa lý: Việt Nam