trata هدف این دوره افزایش آگاهی در مورد علائم کووید-19، خطرات و اقدامات پیشگیری از ابتلای به آن است. روشهای مدیریت ایمن مسافران بیمار؛ بهداشت حرفه ای، رفاه و کمک های اولیه روان‌شناختی؛ و حقوق و آسیبپذیری مهاجران در زمینه همه‌گیری کووید-19.  این دوره به صورت رایگان و خودخوان بوده که برای ماموران مرزی و مقامات اجراکننده قانون مستقر در گذرگاه مرزی طراحی شده است.

نحوه مطالعه: خودخوان  modalidad
تاریخ: قابل دسترسی در همه زمان‌ها   fecha

مدت زمان: 2 ساعت

duracion

زبان: فارسی

Idioma

هزینه: رایگان

costo

پوشش جغرافیایی: جهانی

regio