Энэхүү сургалтын зорилго нь Монгол Улсын Гадаад Харилцааны Яамны Консулын ажилтнуудад хүн худалдаалах гэмт хэрэг гэж юу болох талаар мэдлэг мэдээлэл олгох, хохирогч болсон байж болзошгүй хүмүүсийг таньж тогтоох аргад суралцуулах, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх арга барилыг эзэмшүүлэн энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэхэд оршино. Түүнчлэн ХХГХ-ийн талаар Олон улсын хууль тогтоомж, бусад холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүдийн талаарх мэдээллийг багтаасан болно.  

modalidad Learning modality: бие даасан сургалт
fecha Date: Бүтэн жилийн турш ашиглах боломжтой
duracion Duration:  4.5 цаг 
Idioma Language: Монгол хэл
costo Cost: үнэгүй
regio Geographical Coverage: Монгол Улс